XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 26. János, Pál

Lakcímigazolvány, lakcímbejelentés NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyeket csak a XIII. kerületben lakóhelyet, illetve tartózkodási helyet létesítő állampolgárok intézhetik.

I.          A lakcímigazolvány a személyi azonosítót külön oldalon tartalmazza, annak hivatalos igazolására is a lakcímigazolványt kell bemutatni.

 

II.        Lakcímigazolványra jogosult:

 • Aki lakó vagy tartózkodási helyet létesít illetve változtat,
 • akinek 2000. jan. 1. előtt kiállított személyazonosító igazolványa lejár (az új személyazonosító igazolvány kiadásával egyidejűleg lakcímigazolványt is kap),
 • újszülött magyar állampolgár (anya lakcímével egyezően),
 • menekült, bevándorolt, letelepedett, külföldről hazatérő, magyar állampolgárságot szerző személy.

 

Lakcímigazolvány cseréjére jogosult:

 • Akinek lakcímigazolványának adattartalmában változás következett be,
 • lakcímigazolványába téves adat került bejegyzésre,
 • akcímigazolványa hibás.

 

A II. pontban leírtaknál a lakcímigazolvány kiállítása illetékmentes.

 

III.       Lakcímigazolvány kiállítása az ügyfél kérelmére:

 • költözéssel nem járó címváltozás (utcanévváltozás, házszámváltozás) illetékmentes,
 • amennyiben 14. életévét be nem töltött kiskorú kártyájának cseréjére, törvényes képviselő nevének, telefonszámának változása miatt kerül sor, azt az okmányirodától törvényes képviselője illetékmentesen kérheti.
 • lakcímigazolványát eltulajdonították: illetékmentes,
 • lakcímigazolványát elvesztette (illeték:1.000 Ft illeték-csekken befizetve – Magyar Államkincstár Eljárási illetékbevételi számla),
 • lakcímigazolványa megsemmisült (illeték:1.000 Ft illeték-csekken befizetve),
 • lakcímigazolványa megrongálódott (illeték:1.000 Ft illeték-csekken befizetve),
 • névváltozás esetén (illeték:500 Ft illeték-csekken befizetve)

IV.       Lakcímváltozás bejelentéséhez szükséges iratok:

1. Lakcímbejelentőlap -az Ügyfélszolgálati Irodán, valamint az Okmányirodai Információnál kapható ingyenes nyomtatvány,

2. Személyazonosításra alkalmas okmányok, okiratok (érvényes személyazonosító igazolvány, bevándorolt, menekült, letelepedési engedély, vagy útlevél illetve új kártya típusú vezetői engedély, gondnokságot elrendelő jogerős bírói végzés, törvényes képviselet igazolása gyámhatósági határozattal, törvényes képviselő személyazonosságának igazolása),

3. A személyi számot igazoló “Hatósági bizonyítvány a személyazonosító jelről ” illetve már korábban kiadott lakcímigazolvány,

4. Lakcímbejelentkezésnél:

 • Önkormányzati lakás esetén a lakásbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelőket kell bemutatni
 • Magántulajdon esetén külön dokumentum bemutatására nincs szükség.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló, 2005. november 1-jén hatályba lépett új jogszabály szerint a hatóságra és az ügyfélre egyaránt kötelező alapelv a jóhiszeműség és a jóhiszemű eljárás elve.

A lakcím bejelentkezéssel kapcsolatos ügyintézés során az ügyfeleink által közölt adatokat tudomásul vesszük és polgárjogi, büntetőjogi nyilatkozatként kezeljük.

Amennyiben az eljárás során észleljük a valótlan adatokat, úgy a Polgármesteri Hivatal kénytelen a jogszerűtlenül eljáró nyilatkozó ellen fellépni és a szükséges intézkedést megtenni.

5. A lakcímbejelentőt a szállásadóval is alá kell iratni.

Szállásadó:

 • önkormányzati lakásnál: a bérlő(k)
 • magántulajdonnál tulajdonos(ok),és haszonélvező(k),
 • szállónál, szolgálati lakásnál: gondnok vagy tulajdonos, akinek aláírása mellett a  cégbélyegzőnek is szerepelni kell.

Önkormányzati bérlakásba a bérlő, házastársa és saját gyermeke illetve a bérleti szerződésben foglaltakon kívül csak az jelentkezhet be, akinek azt az Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt. (Béke utca 65.) engedélyezi.

V. A lakcímigazolvány eljárás menete:

 

Az Ügyfélszolgálati Iroda -az ügyfél által kitöltött "Lakcímbejelentõ lap" nyomtatvány átvételével a személyazonossági igazolványban megszünteti a lakcímeket. Bevonja a régi hatósági bizonyítványt illetve lakcímigazolványt, (a nem azonnali lakcímigazolvány kiadása esetén erről átvételi elismervényt ad). A lakcímigazolványt az Okmányiroda Népesség- és Lakcímnyilvántartási Csoportja állítja ki és adja át az ügyfél részére, illetve szükség esetén postázza. Névváltozás esetén a lakcímigazolvány cseréjéért illetéket kell fizetni, azt az ügyfél részére - az eljárási díj megfizetés után a személyazonosító igazolvány eljárásban vagy kérelemre adja ki a Népesség- és Lakcímnyilvántartási Csoport.


VI. Bevándorolt, letelepedett, külföldről hazatérő (ideiglenesen vagy véglegesen külföldre távozó), magyar állampolgárságot szerző személy lakcímigazolványa kiadását, adatváltozásának rögzítését ügyfélfogadási időben a Népesség- és Lakcímnyilvántartási Csoportnál (II. emelet 215. szoba) kezdeményezheti. Gyermek születése, örökbefogadása esetén is lakcímigazolvány kerül kiadásra. Kiadását az anyakönyvvezető hivatalból kezdeményezi.

 

VII. 2008. január 1-től a 2007. évi LXXX. tv. alapján a menekült és az oltalmazott jogállású polgárok nyilvántartásba vételét és személyazonosító igazolvánnyal, valamint személyi azonosítót- és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal történő ellátását a  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Végzi.

 

VIII. Amennyiben a Magyar Köztársaság területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként kéri a nyilvántartásba vételét, kérelmét a lakcímbejelentés ügyében eljáró jegyzőnél (Népesség- és Lakcímnyilvántartási Csoportunknál) vagy a konzuli tisztviselőnél terjesztheti elő.

 

IX. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a tartózkodási hely a bejelentéstől számított 5 évig érvényes, azt követően megszűnik. Érvényes marad a tartózkodási hely, ha az öt év letelte előtt pár nappal megújítja a tartózkodási helyét.

 

Az eljárás részleteiről, egyéb szabályairól az Ügyfélszolgálati Iroda és az Okmányiroda készséggel ad tájékoztatást.