XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 29. Péter, Pál

Egyéni vállalkozói igazolvány NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

Az egyéni vállalkozók igazolvány kiadását, módosítását, adatváltozásait, cseréjét, megszüntetését a székhely szerinti Okmányirodától kérhetik.

Tájékoztató
az egyéni vállalkozói igazolványok ügyintézéséhez

Általános információk:

Az egyéni vállalkozók igazolványaik ( továbbiakban: EVIG ) kiadását, módosítását, adatváltozásait, cseréjét, megszüntetését a 129/2000. (VII. 11.) Kormányrendelet értelmében a székhely szerinti okmányirodától kérhetik.

 

Az EVIG ügyintézéshez időpont előjegyzést a 452-4309, a 452-4384-es telefonszámon, interneten, a www.magyarorszag.hu weboldalon lehet kérni.

 

A 452-4303 és 452-4304-es ügyintézői telefonszámokon lehet további információt, illetve a tevékenységi körökhöz előírt képesítésekről, engedélyekről felvilágosítást kérni.

 

Az EVIG – ben történt adatváltozást 15 napon belül, az EVIG elvesztését, ellopását, megsemmisülését 3 munkanapon belül az Okmányirodának kell bejelenteni.

 

Az EVIG – t fénymásolni az okmányt azonosító jelek sérülése miatt nem szabad! Bizonyos eljárásokhoz csatolandó EVIG másolatokat az Okmányirodában kell beszerezni, ez esetben az Okmányiroda hatósági bizonyítványt ad ki!

 

Az EVIG –t az EV személyesen köteles átvenni!

EVIG eljárási illeték csekken befizetve (Magyar Államkincstár eljárási illetékbevételi számlára):

Vállalkozás engedélyezése és az első EVIG kiadása

10.000 Ft

Vállalkozás engedélyezése élesztéssel és az első EVIG kiadása

10.000 Ft

Vállalkozás folytatása jogutódlással és új EVIG kiadása

10.000 Ft

Vállalkozás adatainak igazolvány adattartamát érintő módosítása

3.000 Ft

Vállalkozás adatainak igazolvány adattartamát nem érintő módosítása

illetékmentes

EV cselekvőképességét elveszti, tv-es képviselője a nevében és javára

a tevékenységet folytatja, új EVIG kiadása

 

10.000 Ft

EV a tevékenységét megszünteti az EVIG –t visszaadja

illetékmentes

Okmányiroda az EVIG –t visszavonja

illetékmentes

EV halála esetén a vállalkozást nem folytatják

illetékmentes

EV cselekvőképességét elveszti, törvényes képviselője a vállalkozást nevében és javára nem folytatja

 

illetékmentes

Megrongálódás miatti EVIG cseréje

5.000 Ft

EVIG elvesztése ( elvesztés, ellopás, megsemmisülése ) miatti csere

5.000 Ft

Hatósági bizonyítvány  ( EVIG másolat) kiadása

2.000 Ft

EVIG téves vagy hibás adattartalma miatti cseréje

illetékmentes

EVIG gyártmány vagy gyártáshibás volta miatti cseréje

illetékmentes

EVIG eljárásban első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke

5.000 Ft (illetékbélyeg)

 


EVIG kiváltása

EVIG kiváltására jogosultak:

1.) A devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy, aki cselekvő képes, lakóhelye van és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából.

2.) A devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő külföldi állampolgár, akit önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre külön törvény feljogosít, feltéve, hogy cselekvőképes, jövedelemszerzési vízummal vagy ennek alapján kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és nincs kizárva az egyéni vállalkozás gyakorlásából.

 

Új EVIG kiadásához szükséges iratok, nyilatkozatok:

1.) Magyar állampolgár esetén:  érvényes személyazonosító igazolvány érvényes lakóhellyel vagy útlevél és lakcímigazolvány érvényes lakóhellyel  ( illetőleg más személyazonosításra alkalmas okmány );

2.) Külföldi állampolgár esetén: útlevél és a gazdasági célú letelepedésre jogosító vízum vagy az ennek alapján kiállított tartózkodási engedély;

3.) Meghatalmazott esetén személyazonosságának és képviseletének igazolása;

4.) 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (külföldi állampolgár esetében: hiteles magyar fordítása annak az okiratnak, mellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és erről külön nyilatkozata);

5.) Illetékcsekken befizetve 10.000,-Ft illeték;

6.) Székhely, telephely létesítéséhez a címhasználat jogosságát minden esetben igazolni kell ! Igazoló okiratok: tulajdoni lap, vagy adásvételi szerződés;

Amennyiben nem saját, ill. nem kizárólagosan saját tulajdonról van szó befogadói nyilatkozat (melléklet), vagy bérleti szerződés, stb. is kell a tulajdonosoktól és a haszonélvezeti joggal rendelkezőktől. Önkormányzati bérlakás, ingatlan esetén az Önkormányzat hozzájárulása a székhely vagy telephely létesítéséhez; Amennyiben az ingatlan valamely cég tulajdonában van be kell mutatni az érvényes cégkivonatot és az aláírási címpéldányt is.

7.) Igazolás a munkavégzés módjáról (Nem főfoglalkozású EV heti 36 órát elérő vagy el nem érő munkaviszony mellett munkáltatói igazolást, nyugdíjasnak nyugdíjas igazolványát, nappali tagozatos tanulónak diákigazolványát kell bemutatnia );

8.)        A  képzettség, szakképzettség igazolásához az eredeti bizonyítvány ill. diploma bemutatása szükséges. Ha nem az EV maga rendelkezik ezzel, akkor a képzettséggel illetve szakképzettséggel rendelkező személy képesítési okirata és a vele kötött munkaszerződés;

9.)        Adóazonosító jel igazolása;

10.)      TAJ számigazolása

11.)      A mellékelt „adózással kapcsolatos adatok” nyomtatványt előre ki kell tölteni, abban segítséget, tájékoztatást az ügyintéző nem adhat;

12.) Ismerni kell a felvenni kívánt tevékenységi körök 6 jegyű szakmakódját (Nem az SZJ szám! Megismerhető: Magyar Közlönyből vagy a www.okmanyirodak.hu weboldalról, okmányirodai információnál betekintésre kérhető.);

EV regisztrálása, a régi EVIG cseréje:

A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000.évi LXXXIII. tv., valamint az illetékekről szóló 1999. évi XCIII. tv. módisításáról szóló 2002. évi XII. tv. értelmében a 2000.november 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolvány 2003. február 15-én érvényét veszítette, ezért azt a székhely szerinti okmányirodánál le kell adni.

Vállalkozás adatainak módosítása:

Az EVIG –ben feltüntetett adatok megváltozása esetén az EVIG –t cserélni kell, a régi igazolványt le kell adni! Az adatváltozást a székhely (annak megváltozása esetén is a régi székhely) szerinti Okmányirodánál kell bejelenteni. Egy kérelemmel több adatváltozás is bejelenthető.


Adatváltozás esetén csatolni kell:

1.)              Az EV személyi adatainak változása az alábbiakkal igazolható:

Születési-, házassági anyakönyvi kivonattal, tartózkodási engedéllyel, személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, lakcímkártyával, más személyazonosításra alkalmas okmánnyal stb.

2.)              Székhely, telephely létesítéséhez a címhasználat jogosságát minden esetben igazolni kell ! Igazoló okiratok: tulajdoni lap, vagy adásvételi szerződés;

Amennyiben nem saját, ill. nem kizárólagosan saját tulajdonról van szó befogadói nyilatkozat, vagy bérleti szerződés, stb. is kell a tulajdonosoktól és a haszonélvezeti joggal rendelkezőktől. Befogadói nyilatkozat mellékelve. Önkormányzati bérlakás, ingatlan esetén az Önkormányzat hozzájárulása a székhely vagy telephely létesítéséhez; Amennyiben az ingatlan valamely cég tulajdonában van be kell mutatni az érvényes cégkivonatot és az aláírási címpéldányt is.

3.) Tevékenységi kör módosítása esetén:

Ismerni kell a felvenni kívánt tevékenységi körök 6 jegyű szakmakódját (Nem az SZJ számot! Megismerhető Magyar Közlönyből vagy a www.okmanyirodak.hu weboldalról, betekintésre kérhető az okmányirodai információnál).

4.) Csatolni kell a tevékenység gyakorlásához szükséges képesítési okiratokat és az előírt engedélyeket.

Kizárólag az APEH-nál lehet módosítani: az adózás módját (aminek alapján az Okmányiroda kiállítja az új vállalkozói igazolványt), foglalkoztatott bejelentését, kijelentését, munkaviszony jellegének változását, levelezési címet.

 

Özvegy, örökös jogán a változás folytatása (jogutódlás):

Elhunyt EV özvegye, továbbá özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse – ha a jogszabályokban előírt egyéb feltételeknek (új EVIG kiadás) megfelel – az EV elhalálozásától számított 3 hónapon belül kérheti az Okmányirodától a vállalkozás folytatását. Mivel egy polgárnak csak egy vállalkozása lehet, az özvegy illetve örökös vállalkozását meg kell szüntetni. A megszüntetési eljárást le kell folytatni (bejelentés, EVIG leadása stb.). A kérelemhez csatolni kell:

  • Az elhunyt EV halotti-, házassági anyakönyvi kivonatát (az özvegyi jogosultság megállapításához)
  • Örökös esetében az özvegy egyetértését tartalmazó okiratot vagy annak hiteles másolatát,
  • Az elhalt EV igazolványát.

 

Amennyiben az elhunyt EV vállalkozását nem kívánják folytatni, erről az özvegynek illetve örökösnek nyilatkozatot kell tennie, az elhunyt vállalkozói igazolványt le kell adni, a vállalkozást meg kell szüntetni.

 

Egyéni vállalkozó cselekvőképességének elvesztése:

Ha az EV cselekvőképességét elveszti, törvényes képviselője – ha megfelel a jogszabályokban előírt egyéb feltételeknek – a vállalkozó cselekvőképességének elvesztése időpontjától számított 3 hónapon belül az Okmányirodánál tett bejelentés alapján folytathatja a vállalkozást.

A kérelemhez csatolni kell:

  • A gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot,
  • A törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot,
  • A törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt,
  • A cselekvőképességét elvesztő EV vállalkozói igazolványát.

 

A törvényes képviselőnek az EV számára előírt nyilatkozatokat meg kell tennie, igazolnia kell a tevékenység folytatásához szükséges előírások meglétét (lásd: Új EVIG!)

A vállalkozó újra cselekvőképessé válásának tényét 15 napon belül be kell jelenteni az okmányirodában. A kérelemhez csatolni kell:

  • A cselekvőképessé válást tanúsító jogerős bírósági határozatot,
  • A cselekvőképesség elvesztését követően kiadott EVIG –t.

A cselekvőképességét elvesztett EV törvényes képviselőjének formanyomtatványokon kell nyilatkoznia, hogy a vállalkozást nem kívánja folytatni. Az EVIG –t ez esetben az Okmányiroda határozattal visszavonja.

 

 

Budapest, 2007. október 1.