XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 24. János, Iván

Bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentése NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

 

A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklet IV. oszlopában felsorolt építési tevékenységeket (lásd: bejelentési eljárás) az építtetőnek írásban be kell jelentenie az építésügyi hatóságnak. A bejelentésnek az 193/2009. (IX. 15.) Korm. rend. 45/B. § (1) bek-ben felsoroltakat kell tartalmazni. Emellé kell csatolni a tervezői nyilatkozatot, mely az előbbi Korm. rend. 45/B. § (2) bek-ben részletezetteket tartalmazza. A bejelentési engedélyezési tervdokumentációnak a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 5. sz. melléklet III. fejezet 13.) pontjában előírtaknak kell megfelelnie, melyről a tervezőnek kell gondoskodnia. Az építésügyi hatóság a bejelentést nyilvántartásba veszi, ha a bejelentéshez szükséges mellékletek teljeskörűen rendelkezésre állnak. Szükség esetén a hatóság hiánypótlással él. Az építési tevékenység a bejelentéssel egyidejűleg megkezdhető. Az építésügyi hatóság a tevékenység megvalósításának jogszerűségét az éves építésügyi hatósági ellenőrzés keretében a helyszínen ellenőrzi.

Általános információk:

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. sz. melléklet IV. oszlopában felsorolt alábbi építési tevékenységeket az építtetőnek – az építési tevékenység megkezdése előtt be kell jelentenie az építésügyi hatóságnak, az ahhoz szükséges mellékletekkel.

Bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek:

1. a) Azon meglévő építmény bármely okból történő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megerősítése, homlokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, mely építése e rendelet szerint bejelentéshez kötött lenne, ha a felsorolt építési tevékenység során az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit is meg kell változtatni, át kell alakítani, el kell bontani, meg kell erősíteni.

b) Az e rendelet szerint bejelentéshez kötött, használatbavételi bejelentéssel még nem rendelkező, építőipari kivitelezés alatt álló épületek tartószerkezeti rendszerének vagy tartószerkezeti elemeinek megváltoztatása.

2. Temető területén sírbolt, urnasírbolt építése 50 m2 vagy annál kisebb és 3,0 m építménymagasságot nem meghaladó méretben.

4. Építményben építésügyi hatósági engedélyezéshez nem kötött építési munkával járó, vagy építési munkával nem járó, a huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egységek számának megváltoztatása (egyesítés, leválasztás).

5. Védetté nyilvánított területen lévő telken meglévő nem védett építmény

a) homlokzatán végzett átalakítási, felújítási, vakolási, színezési, felületképzés-módosítási építési tevékenység, vagy nyílászáró-csere;

b) homlokzatára, födémére vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy, égéstermék-elvezető létesítése;

c) homlokzatán, tetőzetén hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése méretre való tekintet nélkül.

7. Műemléki területen

a) antenna elhelyezése, ha bármely irányú teljes mérete a 4,0 m-nél kisebb;

b) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha - az antennával együtt mért - bármely irányú teljes mérete 6,0 m-nél kisebb.

8. A telek természetes terepszintjének 2,0 m vagy annál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása.

9. a) 6,0 m építménymagasságot nem meghaladó, új, önálló (szabadon álló) égéstermék-elvezető létesítése.

b) Meglévő építményben égéstermék-elvezető létesítése, ha annak megvalósítása nem jár a meglévő építmény tartószerkezetének megbontásával, átalakításával, megerősítésével

11. Megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, állandó jellegű, 180 napot meghaladóan fennálló

a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény;

b) zárt, állandó jellegű kiállítási célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény;

c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) építése.

13. Az 50 m2 vagy annál kisebb bruttó alapterületű, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése.

14. Szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel emlékfal építése, elhelyezése, ha

a) annak talapzatával együttmért magassága 3,0 m-nél nagyobb, vagy

b) a talapzatának magassága 3,0 m-nél nagyobb.

15. Építményen vagy attól különállóan a 2,0 m2-es felületnagyságot meghaladó reklám-, cég-, címtábla vagy fényreklám, hirdetési vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tartalmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhelyezése, létesítése.

16. A rendezett terepszinttől számított 2,0 m vagy annál alacsonyabb támfal építése.

17. Közforgalom elől elzárt telken belüli, tehergépjármű-forgalommal terhelt út építése.

18. Az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szerkezetű, kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0 m vagy annál nagyobb kiállású vagy 30,0 m2 vagy annál nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, felszerelése.

19. Az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített, fix, a homlokzati síktól 4,0 m, vagy annál nem nagyobb kiállású vagy 25,0 m2-nél nagyobb vízszintes vetületű előtető, védőtető építése.

20. Az év során 180 napot meghaladóan felállított állandó jellegű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló üvegház építése

a) beépítésre nem szánt területen 100 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6 m vagy annál kisebb építménymagassággal,

b) beépítésre szánt területen 50,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6,0 m vagy annál kisebb építménymagassággal.

21. 50,0 m3 -nél nagyobb térfogatú 1,0 m-nél mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, épített kerti tó építése.

23. Közterületen közhasználatú park, játszótér, sportpálya építőipari megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki specifikációval nem rendelkező műtárgyainak építése.

35. Lakás rendeltetésének változása, egyéb rendeltetésű építmény rendeltetésének lakás rendeltetéssé módosításának bejelentése.

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

Építési bejelentés esetén - a tartalomtól függően - mellékelni kell:

 • a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend. 5. sz. melléklet III. fejezet 13. pontja szerinti tartalmú építészeti-műszaki tervdokumentációt 1 példányban,
 • tervezői nyilatkozatot
 • eljárási illetéket az 1990. évi XCIII. tv. XV. mellékletének g) pontja alapján 20 000 forint értékben.

Vonatkozó jogszabályok:

 • 197. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
 • 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
 • 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK)
 • 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
 • 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend.
 • 56/2001. (XII.20.) ÖK rendelet (KVSZ)

Az eljárás menete:

 • a kérelem és mellékleteinek benyújtása
 • szükség esetén hiánypótlás
 • építési bejelentés nyilvántartásba vétele

Az építési bejelentés megtörténte, illetve az ehhez szükséges mellékletek teljeskörű megléte esetén az építési tevékenység elvégezhető.

Az eljárási határidő:

A 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 45/C. § (1) bekezdése alapján

a bejelentés megérkezését követő naptól számított tíz napon belül a bejelentésben foglaltakat hivatalból nyilvántartásba veszi, és az erről szóló határozatában - a bejelentés fajtájától függően - tájékoztatja a bejelentőt arról, hogy

a) a bejelentés alapján annak megtételétől számított legfeljebb hat hónapig folytatható építési vagy bontási tevékenység, ezt követően a tevékenység jogszerűen nem folytatható, befejezetlen építési vagy bontási tevékenység esetén a tevékenység folytatásához új bejelentést kell tenni,

b) a bejelentett építési vagy bontási tevékenységtől a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szerint bejelentéshez kötött építési vagy bontási tevékenység végzésével eltérni csak ismételt bejelentés alapján lehet, és

c) a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rend. szerint bejelentéshez kötött építési tevékenység befejezését követően használatbavételi bejelentést kell tenni.

Az eljárással kapcsolatos illetékességi terület:

A XIII. kerület közigazgatási területe

A ténylegesen eljáró szerv neve, elérhetősége

Építésügyi Osztály

1139 Budapest, Béke tér 1.

tel.: 452-41-15

e-mail: epites@bp13.hu

Ügyfélfogadási idő:

hétfő: 13.30-18.00,

szerda: 8.00-16.30,

péntek: 8.00-11.30

 

Az Építésügyi Osztály elérhetőségei

Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Építésügyi Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Telefon: (1) 452-4100/5051-es mellék Fax: (1) 452-4301 E-mail cím: epites@bp13.hu Osztályvezető neve: Csonka Tamás (1) 452-4100/5051-es mellék Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!