XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 29. Péter, Pál

34/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1995. július 7. - Módosítva: 2009. november 11. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő piacok működéséről

A szöveg időállapota: 2008. I. 1. - 2009. XI. 29.
Időállapot váltás: 2003. VI. 2. - 2004. I. 31.
2004. II. 1. - 2004. IV. 30.
2004. V. 1. - 2004. IX. 14.
2004. IX. 15. - 2004. XII. 31.
2005. I. 1. - 2005. XII. 31.
2006. I. 1. - 2006. XI. 28.
2006. XI. 29. - 2006. XII. 31.
2007. I. 1. - 2007. XII. 31.
2008. I. 1. - 2009. XI. 29.
2009. XI. 30. -


34/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő piacok működéséről

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és a 80. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendeletre, a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő piacok működéséről a következő rendeletet alkotja.1

1. § (1) A rendelet területi hatálya a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő piacokra és vásárcsarnokokra terjed ki.2

(2)3 E rendelet alkalmazásában:

a) piac: általában napi, esetenként heti rendszerességű - rendszerint szabadtéri - adásvételi lehetőség, ahol elsősorban élelmiszereket, napi cikkeket árusítanak;

b) vásárcsarnok: az oldalfalakkal körülhatárolt fedett építményben működő piac.

(3)4 A vásárcsarnokban lévő helyiségekre, elárusító helyekre a vásárokra és piacokra vonatkozó jogszabályokat és a helyi önkormányzat rendeleteit kell alkalmazni. A helyi önkormányzat rendeleteit abban az esetben kell alkalmazni, ha e rendelet másként nem rendelkezik.

(4) A rendelet személyi hatálya a piac tulajdonosára, üzemeltetőjére, a piacon értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a piac területén tartózkodókra és a piac működésével kapcsolatos tevékenységet végzőkre terjed ki. Piacon értékesítő tevékenységet az folytathat, aki az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezik.5

(5)6 A piacon - a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban - elsősorban élelmiszeripari és mezőgazdasági termékek árusítása folytatható.

2. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő piac létesítéséről, helyéről, rendeltetéséről, az ott alkalmazott díjszabásokról az Önkormányzat Képviselő-testülete határoz. A Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. üzleti tervében meghatározott díjtételektől eltérő kedvezmények adására a polgármester jogosult.7

(2) A piac fenntartásával, működtetésével összefüggő, a kizárólagos tulajdonosi döntés körébe nem tartozó feladatokat (a továbbiakban: üzemeltetés), a XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított Lehel Csarnok Élelmiszerkereskedelmi Központ Üzemeltető Kft. (a továbbiakban: üzemeltető) kizárólagos jogosultsággal látja el. Az üzemeltetővel a polgármester - a Képviselő-testület döntése alapján - közszolgáltatási szerződést köt.8

(3) Helyhasználó az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság aki, illetve amely az üzemeltetővel olyan jogviszonyt létesít, amely alkalmi (napi) vagy tartós használatot biztosít.9

(4) Napi helyhasználat esetén a helyhasználó napijegyet kap és helypénzt fizet.

(5) Tartós használat esetén a helyhasználó az üzemeltetővel bérleti szerződést köt, és bérleti díjat fizet. A bérleti szerződés megkötése a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006. (III. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) és jelen rendelet tartalma szerint meghatározott keretek között köthető.10

(6) A helyhasználó a kijelölt árusítóhelyet az üzemeltető előírásainak, illetve a bérleti szerződés feltételeinek megfelelően, rendeltetésszerűen köteles használni. A helyhasználónak az üzemeltetési forma, illetve a tevékenységi kör megváltoztatásához az üzemeltető előzetes hozzájárulását meg kell szereznie.

(7)11

(8) A használatba vett területen bármilyen építmények vagy műszaki berendezések létrehozásához, üzemeltetéséhez vagy a meglévő létesítmények megváltoztatásához az üzemeltető előzetes engedélye kell, az engedély kiadásának feltételeit az üzemeltető határozza meg.

Az üzemeltető előzetes engedélye nem mentesíti az építtetőt az előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.12

(9) A helyhasználó a kijelölt helyet engedély nélkül nem változtathatja meg, a piac területén máshol nem árusíthat, árut és göngyöleget máshol nem rakhat le.

(10) Az új helyhasználó csak az üzemeltető előzetes engedélyével folytathat olyan tevékenységet, amely az előző használóétól eltérő. Az üzemeltető az engedélyt csak akkor adhatja meg, ha a változás nem vezet a piac létesítője által meghatározott jellegének módosulásához vagy elvesztéséhez.13

3. §14 (1)

(2)15

(3) A bérleti díjat, a bérlemény működésével arányos közüzemi költségeket, a piac közös létesítményeinek üzemeltetéséért, a különböző szolgáltatásokért, valamint a helyhasználatért járó díjat a helyhasználónak a bérleti szerződés megkötésének napjától a hely visszaadásáig kell fizetnie abban az esetben is, ha a tevékenység még nem kezdődött el.16

(4)17

(5) A napi helyhasználatra kijelölt terület igénybevételére a helyhasználó napijegy megváltásával szerez jogosultságot.

A napijegyet az árusítás befejezéséig meg kell őrizni. A napijegy másra nem ruházható át.

(6) Napi helyhasználat esetén ugyanaz a hely többször is kiadható, ha a helyhasználó azt kiürítette. A helyhasználónak - a használat időtartamától függetlenül - mindig az egész napra megállapított helypénzt kell megfizetnie.18

(7) Az üzemeltető a piac napijegyes helyeit köteles nyilvántartani.19

(8) A mezőgazdasági termeléssel foglalkozó helyhasználó köteles megfizetni a helypénzt akkor is, ha áruját viszonteladás céljából a piac területén helyezi el.20

4. § (1) A bérleti díját fizető helyhasználó a bérleti szerződést a tárgyhó végére 15 napos felmondási idővel felmondhatja. Felmondási szándékát írásban kell bejelentenie az üzemeltetőnek. Késedelmes bejelentés esetén a helyhasználót a következő hónapban is helyhasználónak kell tekinteni.

(2) A helyhasználat megszűnésekor a helyhasználó az árusítóhelyet köteles tisztán, kiürítve, az üzemeltető erre vonatkozó kikötése esetén eredeti állapotban helyreállítva, az átvett berendezésekkel és eszközökkel együtt átadni az üzemeltetőnek.

(3)21

(4) A helyiségbérleti jogviszonyt a helyhasználó, illetve a tulajdonos a helyiségbérleti szerződésben, illetve a Lakásrendeletben foglalt feltételek betartásával jogosult felmondani.22

(5)23

5. § A piac nyitvatartási ideje 6-18 óra, a piac metrószinti üzletei 6-23 óráig tarthatnak nyitva. Az ettől eltérő nyitvatartásról az üzemeltető javaslatára a polgármester dönt.24

6. §25 (1) A vásárcsarnokban a helyiségeket bérbeadás útján kell hasznosítani e rendeletben foglaltak figyelembe vételével.

(2) Helyiségbérleti szerződés elsősorban az 1. § (5) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatására köthető. E követelményt érvényesíteni kell a tevékenységi kör megváltoztatásához, a bérleti jog cseréjéhez és átruházásához (átadásához) történő tulajdonosi hozzájárulás elbírálása esetén is.

(3)26

(4) A helyiségbérleti szerződés megkötésekor, a tevékenységi kör megváltoztatásakor, a bérleti jog cseréjéhez, átruházásához, albérletbe, haszonbérletbe, üzemeltetésbe adásához történő tulajdonosi hozzájárulás megadásakor biztosítani kell a tulajdonos Önkormányzat által meghatározott üzletkörök (napi, heti szükségletek kielégítésére szolgáló, vagy tartós élelmiszer, zöldség, háztartási cikkek, virág, ruházati cikkek, stb.) arányainak betartását. A tulajdonosi hozzájárulás megadása megtagadható, ha ezen követelmény betartása nem biztosítható.27

(5)28

(6) A vásárcsarnokban a nyilvánosságra hozott nyitvatartási idő, valamint az Üzemeltetési Rend betartása kötelező.29

(7) A bérlő vagy igazolt jogutódja részére a szerződéstől eltérő - meghatározott időre szóló helyiséghasználathoz, különösen albérletbe, haszonbérletbe, üzemeltetésbe adásához a bérbeadói hozzájárulás a Lakásrendelet vonatkozó rendelkezésében foglaltak teljesülése esetén adható.30

(8) A vásárcsarnok területén a bérlői áruszállítás az üzemeltető által meghatározott módon történhet.

(9) A tartós használatra alkalmas helyiségek székhelyként (telephelyként vagy fióktelepként) történő bejelentéséhez a tulajdonos hozzájárulása szükséges.31

7. §32

8. §33

9. §34

10. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, s ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 8/1993.(IV.5.)Ö.K. sz. rendelet és a 13/1993.(VI.2.)Ö.K. sz. rendelet.

Dr. Sinka József sk. Dr. Tóth József sk.
jegyző polgármester

1. sz. melléklet a 34/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez35

2. sz. melléklet a 34/1995. (VII. 7.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez36


1
A preambulumot a 18/2001.(VI.1.)Ö.K. számú rendelet 1 §-a iktatta be.
2
A bekezdést a 40/2004. (XI. 22.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. §-a módosította; a rendelkezés 2005. január 1-jén lép hatályba.
3
A (2) bekezdést a 17/2000.(V.15.)Ö.K. számú rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be; módosította a 44/2000. (XII. 20.)Ö.K. számú rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 22/2003.(VI.2.)Ö.K. számú rendelet 1. § (2) bekezdése.
4
A (3) bekezdést a 17/2000.(V.15.)Ö.K. számú rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be. A bekezdést a 18/2001.(VI.1.)Ö.K. számú rendelet 2. §-a módosította.
5
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
6
Az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 8. § (1) bekezdés a/ pontja az eredeti (5) bekezdést hatályon kívül helyezte, egyben a (6) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta; e rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
7
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
8
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
9
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
10
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
11
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
12
A bekezdést az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 1. § (3) bekezdése módosította; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
13
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
14
Az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 8. § (1) bekezdés b/ pontja az eredeti (4), (7)-(8) és (10) bekezdéseket hatályon kívül helyezte, ezzel egyidejűleg a (6) bekezdés számozása (4) bekezdésre, a (9) bekezdés számozása (5) bekezdésre, a (11)-(13) bekezdések számozása (6)-(8) bekezdésre változott; e rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba. Az (1) bekezdést 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
15
A bekezdést az Alkotmánybíróság 351/B/2006. számú határozatával megsemmisítette; a rendelkezés 2006. november 29-ével hatályos.
16
A bekezdést az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 2. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
17
A bekezdést 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
18
A bekezdést az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 2. § (4) bekezdése módosította; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
19
A bekezdést az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 2. § (5) bekezdése módosította; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
20
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
21
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
22
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
23
A bekezdést az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 8. § (1) bekezdés c/ pontja hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
24
A paragrafust az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 3. §-a módosította; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
25
A paragrafust a 28/2004. (IX. 13.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati renelet 1. §-a iktatta be; a rendelkezés 2004. szeptember 15-én lép hatályba.
26
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
27
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
28
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
29
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
30
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
31
A bekezdést a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése módosította; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
32
A paragrafust az 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 8. § (1) bekezdés c/ pontja hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
33
A paragrafust a 44/2007. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2008. január 1-jével hatályos.
34
A paragrafust a 54/2001.(XI.15.)Ö.K. számú rendelet 8. § (1) bekezdés c/ pontja hatályon kívül helyezte; a rendelkezés 2002. február 8-án lép hatályba.
35
A mellékletet az Alkotmánybíróság 351/B/2006. számú határozatával megsemmisítette; a rendelkezés 2006. november 29-ével hatályos.
36
A mellékletet az Alkotmánybíróság 351/B/2006. számú határozatával megsemmisítette; a rendelkezés 2006. november 29-ével hatályos.