XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön szerint melyik a legfontosabb hír a kerületi egészségügyi intézmények 2017. évi működésével összefüggésben?

Szavazok
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2017. június 29. Péter, Pál

Pályázat az Önkormányzat tulajdonát képező új és régi építésű lakások bérleti jogának elnyerésére 2010. november 3. - Módosítva: 2010. december 1. NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

A lakáspályázatokat 2010. november 3 és december 3 között várják, több féle módon lehet a lakásokra pályázatot benyújtani.

A Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata

PÁLYÁZATOT HIRDET

 

 

az Önkormányzat tulajdonát képező új és régi építésű lakások bérleti jogának elnyerésére.

A pályázati hirdetmény egy egységes pályázati nyomtatványt és „A”, „B”, valamint „C” jelű mellékleteteket tartalmaz.

 

„A” jelű melléklet:

A mellékletben szereplő új építésű lakásokra azok pályázhatnak, akik a XIII. ker. Önkormányzat tulajdonában álló komfortos vagy összkomfortos bérlakással rendelkeznek, melynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak. A meghirdetett lakások lakbére költség alapú, mely 2010-ben 504 Ft +ÁFA/m2/hó.

A lakásokra a 7/2006. (III.20.) Ök. sz. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján óvadékot kell befizetni. Az óvadék mérték a lakás lakbérének 3 havi összege.

A felajánlott lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2011-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.

A meghirdetett lakásokra csak az pályázhat, aki a lakás fenntartási költségeit – önkormányzati támogatás nélkül – viselni tudja, melynek igazolására a pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személyek 1 havi nettó jövedelem kimutatását köteles becsatolni.

A meghirdetett lakások mellé gépkocsi beálló bérelhető, melyek díjtételei a mellékletben találhatók. *

 

„B” jelű melléklet:

A mellékletben szereplő lakásokra azok pályázhatnak, akik a XIII. ker. Önkormányzat tulajdonában álló bármilyen komfortfokozatú (összkomfort / komfort / félkomfort / komfort nélküli / szükséglakás) bérlakással rendelkeznek, melynek bérleti jogáról a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára térítés nélkül lemondanak. A meghirdetett lakásokra fizetendő lakbér a pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személyek jövedelem igazolásai alapján kerül megállapításra az alábbi módon:

 

 • Ha az egy főre jutó jövedelem nem több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj (2010-ben 28.500 Ft) két és félszerese, azaz: 71.250 Ft, a fizetendő lakbér szociális alapú (ebben az esetben további feltétel, hogy
 • Ha az egy főre jutó jövedelem több, mint 71.250 Ft, de nem több, mint a mindenkori öregségi nyugdíj négyszerese, azaz 114.000 Ft, a fizetendő lakbér költség alapú;
 • Ha az egy főre jutó jövedelem több, mint 114.000 Ft, a fizetendő lakbér piaci alapú.
  • a család nem rendelkezhet olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a bérbeadáskor az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 250-szeresét meghaladja;
  • a pályázónak vagy házastársának (élettársának), illetve vele együtt lakó vagy együttköltöző közeli hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakás);

Költség alapú bérbeadás esetén a pályázó köteles – a 7/2006. (III.20.) Ök. sz. rendelet 20. § alapján óvadékot fizetni, mely a lakás lakbérének 3 havi összege.

Piaci alapú bérbeadás esetén a pályázó köteles – a 7/2006. (III.20.) Ök. sz. rendelet 20. § alapján óvadékot fizetni, mely a lakás lakbérének 6 havi összege.

 

A szociális szempontból méltányolható lakásigény felső határa a következő:

 • egy személy esetén 1 lakószoba,
 • két személy esetén 1 + 1/2 lakószoba,
 • három személy esetén 2, vagy 1 + 2 fél lakószoba,
 • négy személy esetén 2 + 1/2, vagy 1 + 3 fél lakószoba,
 • öt személy esetén 3 lakószoba,
 • hat személy esetén 2 + 1/2 de legfeljebb 3 lakószoba (vagy 2 +2 fél szoba),
 • hét személy esetén 3 (vagy 2 +2 fél szoba), de legfeljebb 3 + 1/2 .

 

Költség alapú, valamint piaci alapú bérbeadás esetén a méltányolható lakásigény felső határa a következő:


 • 1 személy esetén 1-1,5 lakószoba,
 • 2 személy esetén 1,5-2 lakószoba,
 • 3 személy esetén 2-1+2 fél lakószoba,
 • 4 és ennél több személy esetén 2,5-3 lakószoba (vagy 2 +2 fél szoba).

A felajánlott lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2011-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.

 

„C” jelű melléklet:

A mellékletben szereplő lakásokra azok a személyek is pályázhatnak, akik bérlakással nem rendelkeznek. A meghirdetett lakásokra fizetendő lakbér a pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személyek jövedelem igazolásai alapján kerül megállapításra a fent említett módon.

A meghirdetett lakásokra csak olyan személy nyújthat be pályázatot, aki a bérbeadást megelőző 5 éven belül nem mondott le önkormányzati lakásról pénzbeli térítés ellenében, vagy azt magánforgalomban nem cserélte el, vagy beköltözhető ingatlanát nem adta el.

 

A mellékletben található új építésű, Ambrus u. 6/B fsz. 2. és fsz. 3. szám alatti mozgáskorlátozottak részére kialakított lakásokra – melyek lakbére jövedelemtől függetlenül költség alapú (2010-ben 504 Ft+ÁFA/m2/hó) – kizárólag mozgáskorlátozottságot igazoló orvosi igazolással rendelkező (kerekes székes) személy pályázhat. (Érvényes a pályázat akkor is, ha nem a pályázó, hanem a vele együttköltöző családtagja felel meg az e pontban leírt követelménynek.)

Az akadálymentesített lakásokhoz gépkocsi beálló bérelhető, melyek díjtételét a „C” jelű melléklet tartalmazza. *

A pályázat általános feltételei:

 

 • A megpályázható lakások a XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonában állnak. Az „A” és „B” jelű nyomtatványok mellékleteiben szereplő lakásokra a pályázat nyertese olyan (határozott vagy határozatlan idejű) bérleti jogot szerez, amilyennel a leadásra kerülő lakásra is rendelkezett. A „C” jelű nyomtatvány mellékletében szereplő lakások határozott időre, 5 évre kerülnek bérbeadásra.
 • A lakásokat az Önkormányzat nem idegeníti el.
 • A pályázóval csak olyan személyek költözhetnek, akiket a Lakástörvény alapján a leendő bérlő a Bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhat (házastárs, gyermek, befogadott gyermekének gyermeke, szülő), továbbá nagyszülő, unoka, testvér, élettárs, házastárs/élettárs gyermeke és kiskorú unokája, gyermeke házastársa, vagy élettársa és annak kiskorú gyermeke.
 • Pályázatot összesen egy lakásra, az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani.
 • A pályázattal érintett lakások bérleti díja minden évben a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint változik. A lakbérfizetésen túl a bérlő köteles megfizetni a közüzemi díjakat (villany, fűtés, víz-csatorna, gáz stb.) is. A lakáshoz tartozó erkély alapterületének az 50%-a után kell a bérleti díjat fizetni.
 • Bérlőtársi jogviszonyban álló személyek esetében a pályázat csak az összes bérlőtárs aláírása esetén érvényes.
 • Amennyiben a pályázó, vagy a vele együtt költöző családtag 3 hónapnál idősebb terhességet igazol, a születendő gyermeket a költözők számánál figyelembe kell venni.
 • A meghirdetett lakásokra az a személy pályázhat, akinek – vagy házastársának (élettársának), illetve a vele együtt költöző hozzátartozójának a tulajdonában, haszonélvezetében nincs beköltözhető lakás, illetve amennyiben a XIII. ker. Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkeznek, úgy arról térítés nélkül a pályázat elnyerése esetén az Önkormányzat javára lemondanak.
 • A pályázatok a kiírt alaki és tartalmi követelményeknek megfelelően kizárólag személyesen (vagy meghatalmazott útján), az arra rendszeresített formanyomtatványon az Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt-nél nyújthatók be.
 • A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

 


Érvénytelenségi okok:

 

Amennyiben a pályázó

 1. a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 2. a pályázatot nem személyesen (vagy meghatalmazott útján) és nem határidőben nyújtotta be az Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál,
 3. a pályázatát hiányosan, nem minden kérdésre kiterjedően, nem egyértelműen, illetve nem az arra rendszeresített nyomtatványon adja be,
 4. illetve a vele együtt költöző személyek – lakóközösséget bizonyítottan zavaró – magatartása miatt az elmúlt 5 évben a lakásbérleti jogviszonyt érintő bírósági per, vagy az Önkormányzatnál szabálysértési eljárás, illetve az Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt-nél a lakásbérleti jogviszonyt érintő eljárás volt folyamatban,
 5. igénye meghaladja a méltányolható lakásnagyság mértékét,
 6. jelenlegi bérleményén más szerv részére bérlőkijelölési jog áll fenn és arról a bérlőkijelelő szerv nem mond le írásban,
 7. által leadandó önkormányzati bérlakás esetén bérleti díj- vagy közüzemi díj tartozás van (a pályázat beadásakor a tárgyhó is rendezve kell, hogy legyen!)

 

A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek:

 

 1. A pályázó és a vele együtt költöző személyek – a pályázat benyújtását megelőző – 1 havi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások (családtámogatási ellátások-, szociális ellátások-, segélyek esetében hivatalos pecséttel, aláírással ellátott igazolás vagy tárgyévre vonatkozó határozat fénymásolata szükséges). Munkából származó jövedelem esetén 1 havi nettó jövedelemre vonatkozó igazolás, ennek hiányában büntetőjogi nyilatkozatot kell tenni. Tanuló esetében iskolalátogatási igazolás szükséges. Postai átvételi szelvényt nem tudunk elfogadni.
 2. Önkormányzati bérlakás leadása mellett pályázók esetében igazolás arról, hogy a pályázónak nincs közüzemi díj tartozása.
 3. Három hónapot meghaladó terhesség esetén orvosi igazolás.
 4. Élettársi kapcsolat igazolásához a pályázati nyomtatványban szereplő nyilatkozat kitöltése szükséges. (Figyelem! Nyertes pályázat esetén a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele az élettársi kapcsolat bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről szóló igazolása, mely beszerezhető bármely közjegyzőnél.) Házastársi kapcsolat esetén a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása szükséges!
 5. A mozgáskorlátozottságot igazoló okirat másolata – eredeti bemutatása mellett (csak az Ambrus u. 6/B fsz. 2. és fsz. 3. számú lakások megpályázása esetén!).
 6. A pályázó és a vele együtt költözők személyi igazolvány és lakcímkártyák másolata. A pályázóval költöző kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatának másolata – eredeti bemutatása mellett (gyermek elhelyezés esetén gyámügyi határozat vagy bírósági végzés másolata szükséges!).
 7. Amennyiben a pályázó személyi igazolványából vagy lakcímkártyájából nem állapítható meg a folyamatos, megszakítás nélküli XIII. kerületi tartózkodás, úgy a XIII. ker. Polgármesteri Hivatal Népességnyilvántartási csoportja, vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (1094 Bp. Balázs Béla u. 35.) által kiállított eredeti igazolás becsatolása szükséges.

A pályázónak nyilatkoznia kell a következőkre vonatkozóan:

 1. A pályázó tudomásul veszi, hogy
  1. a pályázat elnyerésével a lakásra bérleti jogot szerez,
  2. a lakást az Önkormányzat nem kívánja elidegeníteni.
 2. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a lakbér- és közüzemi díj megfizetését vállalja. Tudomásul veszi, hogy a lakbér mindenkori mértékéről az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.
 3. Amennyiben a XIII. ker. Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik, úgy a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy
  1. az Önkormányzat birtokába visszaadott lakásban a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI tv., valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet alapján lakcímbejelentés nincs nyilvántartva.
  2. A felajánlott lakásokat a pályázott lakás bérleti jogának elnyerése esetén üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban kell - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2011-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.

A pályázatok beadása, elbírálása, feladatok a pályázatról szóló döntés után:

 1. A pályázatokat az arra rendszeresített nyomtatványokon legkésőbb 2010. december 03. 11:00 óráig kell személyesen (vagy meghatalmazott útján) benyújtani az Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt. Lakásgazdálkodási csoportjánál (Budapest. XIII. Béke u. 65.).

 

 1. A pályázati nyomtatvány az Önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (Bp. XIII. Béke tér. 1.), valamint az Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt-nél (Bp. XIII. Béke u. 65.) szerezhető be, vagy az internetről (www.avkzrt.hu, vagy itt csatolt dokumentumként letölthető.

 

 1. A pályázatokat a benyújtási határidő lejártától számított 60 napon belül a XIII. kerületi Önkormányzat Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottsága bírálja el. A döntésről a pályázók írásban értesítést kapnak, illetve hirdetmény formájában kifüggesztésre kerül az Angyalföldi Vagyonkezelő Zrt. hirdetőtábláján.

 

 1. A nyertesnek a tulajdonosi hozzájárulás kézhezvételét követő 15 napon belül kell a lakásbérleti szerződést megkötni. A lakások birtokbaadását követő 30 napon belül köteles a pályázó bérletében lévő lakást üres, tehermentes, kifestett, tiszta, beköltözhető állapotban - határidőben - a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A 2011-ben szanálás alatt álló épületben lévő lakásokat, valamint a szükséglakásokat üres, tehermentes állapotban kell leadni.

 

 1. Ezen határidő, valamint a pályázat benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

 

 1. A Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság – amennyiben kellő számú pályázat érkezik – minden lakásra 1-3. pályázót rangsorol. A lakásbérleti szerződés a pályázat első helyezettjével kerül megkötésre. Amennyiben a pályázat nyertese a jogvesztő határidőn belül a szerződést nem köti meg, úgy a második, ezt követően a harmadik helyezett számára nyílik lehetőség a szerződéskötésre.

 

 1. A pályázó által felajánlott lakásban az Önkormányzat képviselője helyszíni szemlét tarthat.

 

 1. A pályázaton elnyert lakások bérletére – a többi önkormányzati tulajdonban lévő lakásokhoz hasonlóan – az 1993. évi LXXVIII. tv. (Lakástörvény) és a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 7/2006. (III.20.) Ö.K. sz. rendelet előírásai vonatkoznak.

 

 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és

Lakásgazdálkodási Bizottság



 

* Az a pályázó, vagy vele költöző családtagja, aki mozgáskorlátozott parkolási engedéllyel rendelkezik, a garázs beállóra vonatkozóan 50%-os bérleti díj kedvezményben részesül.

* Az a pályázó, vagy vele költöző családtagja, aki mozgáskorlátozott parkolási engedéllyel rendelkezik, a garázs beállóra vonatkozóan 50%-os bérleti díj kedvezményben részesül.