XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Önkormányzatunk kezdeményezésére Göncz Árpád Városközpont néven új városrész jön létre kerületünkben. Ön szerint szükség lesz az itt élők személyi okmányainak módosítására?

Szavazok
Kerületi Kártya
Föld órája
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2016. május 29. Magdolna, Magda

Igazgatási Osztály NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Feladatai:

A. Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok:
1. vezeti a XIII. kerület területén történt születések, házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok és halálesetek bejegyzésére szolgáló anyakönyveket;
2. tájékoztatja a házasulandó feleket a házasságkötést megelőző eljárásban a házasságkötés törvényi feltételeiről és azok jogkövetkezményeiről (házassági névviselés, gyermekek családi neve, okmánycsere);
3. gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről, ha az anyakönyvezés hivatalból történik;
4. döntést hoz az anyakönyvezés elhalasztásáról;
5. kijavítja vagy kiegészíti a lezárt alap, illetve utólagos bejegyzést;
6. adatot szolgáltat az alap és utólagos bejegyzésről;
7. végrehajtja a gyámhatóság újból való anyakönyvezésre irányuló határozatait;
8. születés, házasságkötés és haláleset anyakönyvezését követően anyakönyvi kivonatot ad ki az érdekelteknek;
9. jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentésekor, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor;
10. megkéri a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nyilatkozatát, ha a magyar állampolgár házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi bíróság határozatával igazolja;
11. továbbítja a Kormányhivatalhoz elbírálásra a bemutatott külföldi okiratokat a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez, élettársi kapcsolat bejegyzéséhez, valamint a magyar állampolgár tanúsítvány iránti kérelmét; értesítőt küld a nem magyar állampolgár XIII. kerületben történt anyakönyvi eseményeiről is;
12. nyilvántartást vezet az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről;
13. megkeresi a gyámhatóságot képzelt apa adatainak hivatalból történő megállapítása végett;
14. anyakönyvi másolatot, értesítőt állít ki a hatóság részére;
15. anyakönyvi kivonat másolatot állít ki kérelemre, hatósági megkeresésre;
16. kezeli az anyakönyvi irattárat;
17. elismervényt ad ki a haláleset bejelentésekor beszolgáltatott személyi okmányok átvételéről, és továbbítja az illetékes okmányirodához;
18. felterjeszti a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a családi- és utónév megváltoztatására irányuló kérelmet, saját hatáskörben feljegyzi a házassági névmódosításra irányuló kérelmet;
19. haláleset bejelentésekor a halott vizsgálati bizonyítvány temetést intéző példányára anyakönyvi folyószámot és pecsétet helyez, aláírja és a bejelentőnek átadja;
20. a jegyző nevében házasságkötés esetén - kérésre - felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól;
21. a jegyző nevében felmentést ad testvérnek testvére vérszerinti leszármazójával és a házastársak volt házastársa egyenes ági rokonával kötött házassága érvénytelenítése alól;
22. közreműködik az állampolgári eskü letételénél az iratok előkészítésében, kiküldi a meghívókat, értesítéseket, lebonyolítja az eskütételt, majd értesítést küld az illetékes hatóságoknak;
23. közreműködik családi események ünnepélyes lebonyolításában (névadó, házassági évforduló);

B/ Ügyfélszolgálati Iroda feladatai:
1. tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidejében a polgárok kérdéseire, szükség esetén rendelkezésükre bocsátja a formanyomtatványokat és űrlapokat;
2. segítséget nyújt a különböző formanyomtatványok és űrlapok kitöltéséhez, ha azt az ügyfelek igénylik;
3. jegyzőkönyvet vesz fel a leadott talált dolgokról és gondoskodik azok kezeléséről és kiadásáról;
4. felvilágosítást ad az érdeklődőknek a Képviselő-testület működésével, az önkormányzati képviselők fogadóóráival kapcsolatban;
5. felveszi a bejelentkezéseket a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző fogadóórájára;
6. kezeli és figyelemmel kíséri a határidőben történő intézkedést a "zöld számon" bejelentett közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok és panaszok tekintetében;
7. közreműködik a Hivatal egészére vonatkozóan az ügyfelek eligazításában, felvilágosításában;
8. szükség esetén jegyzőkönyvet vesz fel az ügyfél panaszáról, közérdekű bejelentéséről;
9. átveszi a kérelmeket, beadványokat, amelyeket továbbít az Iktatásra vagy az illetékes osztályokra;
10. a lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez a jegyző nevében igazolást ad ki a lakásépítési kedvezmény, az adó visszatérítési támogatás és a kiegészítő kamattámogatás személyi feltételeinek meglétéről;
11. hatósági bizonyítványt ad ki;
12. értékcikkeket, saját előállítású nyomtatványokat, valamint önkormányzati pályázati anyagokat árusít, és elszámol az eladott nyomtatványok értékével, vezeti ezek nyilvántartását;
13. átveszi a lakcímváltozással kapcsolatos bejelentő lapot és továbbítja az illetékességgel rendelkező járási (kerületi) hivatalnak.

C/ Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok:
1. a halott vizsgálati bizonyítvány adatai alapján felveszi a kapcsolatot a hozzátartozóval, temetést intézővel;
2. ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelyén történt, a halott vizsgálati bizonyítványt megküldi az utolsó belföldi lakóhely szerint illetékes jegyzőnek;
3. intézkedik a meghalt személy hozzátartozójának a megidézése és meghallgatása érdekében;
4. leltározza – a jogszabályban meghatározott esetekben – a belföldön maradt ingatlanokat, ingóságokat;
5. a helyszínen történő leltározás esetében lehetőleg tanút is meghallgat;
6. hagyatéki leltárt készít a megöröklésre váró vagyontárgyakról történt tudomást szerzéstől számított 30 napon belül;
7. értesíti írásban az érdekelteket a leltározás idejéről és helyéről;
8. ellátja a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatban meghatározott feladatokat;
9. megküldi a hagyatéki leltárt az iratjegyzékkel és a végrendelettel együtt az illetékes közjegyzőnek;
10. ha a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt, a beküldött halott vizsgálati bizonyítványt nemleges nyilatkozattal együtt irattárba helyezi;
11. eljár az állam öröklése esetén és felveszi a kapcsolatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szervezettel;
12. kiskorú örökös esetében értesíti a gyámhatóságot.

D/ Tartási szerződésekkel kapcsolatos feladatok:
1. előkészíti – jogszabályban meghatározott esetekben – a polgármester, mint tulajdonos képviselője nevében a tulajdonosi hozzájárulást, illetve elutasítást az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokra kötendő tartási szerződések esetében;
2. felhívja a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-t, hogy helyszínen ellenőrizze a szerződő felek körülményeit, a tartási szerződés megvalósulását;
3. tájékoztatja a feleket a szerződésben vállalt kötelezettségekről és a felek jogairól;
4. javaslatot tesz a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt-nek a bérleti jogviszony folytatására vagy annak elutasítására.

E/ Ipari-kereskedelmi igazgatási feladatok:
1. első fokú hatósági jogkörben ellátja az ipari-kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási feladatokat;
2. telepengedélyezési és működési engedélyezési eljárást folytat;
3. eleget tesz az 1998. július 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos megkereséseknek;
4. kiadja, módosítja, megszünteti a működési engedélyeket, telepengedélyeket, végzi az ezzel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat;
5. kiadja – a jegyző nevében – a kártyatermek, kaszinók működéséhez szükséges szakhatósági állásfoglalást;
6. kiadja a vásár- és piacüzemeltetési engedélyt, nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontokat és a helyi termelői piacokat;
7. statisztikai adatokat szolgáltat – félévenként – a KSH-nak a kerületben újonnan létesített, illetve megszüntetett üzletekről;
8. végzi a nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárásokat;
9. hitelesíti a vendégkönyvet az egyéb szálláshelyet üzemeltetők részére;
10. jelentést készít az egyéb szálláshelyekről és a vendégforgalmi adatokról a KSH részére;
11. nyilvántartásba veszi a bejelentéshez kötött kereskedelmi és ipari tevékenységeket;
12. hatósági bizonyítványt ad ki;
13. hatáskörében eljárva ellenőrzi a kereskedelmi egységeket, telephelyeket;
14. lefolytatja az eljárást a zenés-táncos rendezvények megtartására irányuló kérelem esetén;
15. szálláshely-üzemeltetési engedélyt ad ki, intézi ezek változásával és megszűnésével kapcsolatos ügyeket.

F/ Birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:
1. elbírálja a birtokvédelmi kérelmeket;
2. kérelemre gondoskodik a birtokvitában hozott határozat végrehajtásáról.

G/ Közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos hatósági feladatok:
1. fogadja a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos bejelentéseket;
2. megindítja és lefolytatja a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos eljárásokat;
3. meghatározza és érvényesíti a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményeket, így különösen figyelmeztetésben részesít, közigazgatási bírságot szab ki, elkobzást rendel el, és gondoskodik azok végrehajtásáról.

H/ Helyi támogatással kapcsolatos feladatok – a Jegyzői és Jogi Osztállyal és a Pénzügyi Osztállyal közösen:
1. közreműködik a kérelmek Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság elé terjesztésében;
2. a kérelmezőt tájékoztatja a döntésről;
3. elkészíti a szerződést;
4. közreműködik a szerződéskötésnél;
5. figyelemmel kíséri a szerződés teljesítését.

I/ Egyéb feladatok:
1. megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket a közterületi elnevezésekkel kapcsolatos ügyekben;
2. gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez;
3. közreműködik a jelképes és történelmi városrész-nevek felvételével, használatával kapcsolatos engedélyezési eljárásban, a kiadott engedélyekről, illetve azok megszűnéséről vagy visszavonásáról nyilvántartást vezet;
4. kezeli az ugyfelszolgalat@bp13.hu elektronikus postacímre érkező leveleket;
5. eljár a közüzemi fogyasztók szerződésszegési ügyében;
6. statisztikai adatokat szolgáltat,
7. ellátja a katasztrófavédelemmel, tűz elleni védekezéssel, polgári védelemmel és honvédelemmel kapcsolatos feladatok és felelősségi körök részletszabályainak meghatározásáról szóló utasításban meghatározott feladatait, különös tekintettel az adatszolgáltatási, nyilvántartási, iratkezelési feladatokra.
8. közreműködik a választási feladatokban.

J/ Hivatalon belüli ügyirat-kezelési feladatok:
1. koordinálja a Hivatal ügyirat-kezelési rendjét, javaslatot tesz a szükséges vezetői intézkedésekre;
2. ellátja a hirdetményekkel kapcsolatos feladatokat;
3. ellátja a hivatali belső szervezeti egységek ügyiratkezelését:
3.1 ügyiratok, beadványok átvétele, átadása;
3.2 gépi iktatás az Iratkezelési Szabályzatban megjelölteknek;
3.3 az iktatott ügyiratok továbbítása;
3.4 a postai küldemények továbbítása;
3.5 irattározás, selejtezés, levéltári anyagok átadása;
4. nyilvántartja a tisztségviselőknek, hivatalvezetőknek, osztályoknak járó jogszabályok, közlönyök listáját;

K/ Vezeti az osztály feladataihoz kapcsolódó alábbi hatósági nyilvántartásokat:
1. kereskedelmi tevékenységekről,
2. telephelyekről,
3. szálláshelyekről,
4. nem üzleti célú, szabadidős szálláshelyekről.
5. zenés-, táncos rendezvényekről,
6. vásárokról és piacokról,
7. jogerősen megtiltott szolgáltatási tevékenységekről.

 

Elérhetőség

Ingyenesen hívható üzenetrögzítőnk: 06-80-200-306 E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu
Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 Osztályvezető: Forgóné Kroboth Zsuzsanna (1) 452-4100/5060 mellék E-mail: igazgatas@bp13.hu Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!

Az Anyakönyvi Hivatal elérhetőségei

Anyakönyvi Hivatal:

Telefon:

452-4349, 452-4350, 452-4351