XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATXIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

Szavazás

Ön honnan tájékozódik leggyakrabban a lakosságot érintő főbb döntésekről, a kerületi eseményekről? (több válasz is megjelölhető)

Szavazok
Gyermekhonlap
Kerületi Kártya
Angyalzöld - Zöldfelületi Stratégia 13
Hírnök - A 13. kerület helyi lapja
Ügyfélelégedettségi felmérés
TV13 - Kerületi TV adó
2015. március 29. Auguszta, Bertold

Igazgatási Osztály NyomtatásNyomtatási nézet Továbbküldés ismerősnekTovábbküldés ismerősnek

Feladatai:

A/ Ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos teendőket:

 • bejegyzi az elektronikus anyakönyvi rendszerbe a XIII. kerületi születéseket, házasságkötéseket, bejegyzett élettársi kapcsolatokat és haláleseteket;
 • tájékoztatja a házasulandó feleket a házasságkötést megelőzően a házasságkötés utáni névviselésről;
 • gondoskodik a szükséges adatok beszerzéséről, ha az anyakönyvezés hivatalból történik;
 • igazolást ad ki az anyakönyvezés elhalasztásáról;
 • kijavítja vagy kiegészíti a lezárt alap, illetve utólagos bejegyzést;
 • jogszabályban előírt módon adatot szolgáltat az alap és utólagos bejegyzésről;
 • születés, a házasságkötés és haláleset anyakönyvezését követően anyakönyvi kivonatot ad ki az érdekelteknek;
 • jegyzőkönyvet vesz fel a házassági szándék bejelentéséről;
 • megkéri a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nyilatkozatát, ha a magyar állampolgár házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását külföldi bíróság határozatával igazolja;
 • továbbítja a Kormányhivatalhoz a nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges felmentési kérelmet;
 • értesíti a gyámhivatalt az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről;
 • kezeli az anyakönyvi irattárat;
 • elismervényt ad ki a haláleset bejelentésekor beszolgáltatott személyazonosító igazolvány átvételekor, azt érvényteleníti és továbbítja az illetékes kerületi járási hivatalhoz a lakcímkártyával együtt;
 • felterjeszti a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz a születési, családi és utónév megváltoztatására irányuló kérelmet;
 • záradékolja a halottvizsgálati bizonyítványt annak rávezetésével, hogy a halálesetet nála is bejelentették, és igazolást ad a temetkezés céljára;
 • születés esetén dönt a származási hely megállapításával kapcsolatos vitában;
 • házasságkötés esetén - kérésre - felmentést ad a 30 napos várakozási idő alól;
 • felmentést ad testvérnek testvére vérszerinti leszármazójával és a házastársak volt házastársa egyenesági rokonával kötött házassága érvénytelenítése alól;
 • rögzíti az anyakönyvi eseményeket;
 • az újszülöttek számára lakcímkártyát ad át;
 • közreműködik az állampolgári eskü letételénél az iratok előkészítésében, a meghívók és adatlapok kiküldésében, az eskütétel megszervezésében, valamint elvégzi a hazai anyakönyvezés előkészítését.
 • bejegyzi az azonos neműek élettársi kapcsolatát

B/ Az Ügyfélszolgálati Iroda keretében ellátandó feladatok:

 • tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidejében a polgárok kérdéseire, szükség esetén rendelkezésükre bocsátja a formanyomtatványokat és űrlapokat;
 • segítséget nyújt a különböző formanyomtatványok és űrlapok kitöltéséhez, ha azt az ügyfelek igénylik;
 • jegyzőkönyvet vesz fel a leadott talált dolgokról és gondoskodik azok kezeléséről és kiadásáról;
 • felvilágosítást ad az érdeklődőknek a Képviselő-testület működésével, az önkormányzati képviselők fogadóóráival kapcsolatban;
 • felveszi a bejelentkezéseket a polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző fogadóórájára;
 • kezeli és figyelemmel kíséri a határidőben történő intézkedést a "zöld számon" bejelentett közérdekű bejelentések, közérdekű javaslatok és panaszok tekintetében;
 • közreműködik a Hivatal egészére vonatkozóan az ügyfelek eligazításában, felvilágosításában;
 • szükség esetén jegyzőkönyvet vesz fel az ügyfél panaszáról, közérdekű bejelentéséről;
 • átveszi a kérelmeket, beadványokat, amelyeket továbbít az Iktató Csoporthoz vagy az illetékes osztályokra;
 • a lakáscélú állami támogatás igénybevételéhez a jegyző nevében igazolást ad ki a lakásépítési kedvezmény, az adó visszatérítési támogatás és a kiegészítő kamattámogatás személyi feltételeinek meglétéről;
 • előkészíti a lakcímváltozással kapcsolatos okmányirodai feladatokat, ellenőrzi a kitöltött lakcímbejelentő lap helyességét, megvizsgálja a bejelentés jogszerűségét, a bejelentő és a szállásadó aláírásának meglétét, a lakcímbejelentő-lapot kódolja; és azt továbbítja az Okmányirodának;
 • eljár egyes hatósági ügyekben; adatigazolást ad ki, tanukat hallgat meg;
 • értékcikket és saját előállítású nyomtatványokat árusít;

C/ Intézi a hagyatéki eljárással kapcsolatos teendőket:

 • nyilvántartásba veszi a beküldött halottvizsgálati bizonyítvány alapján a halálesetet;
 • ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelyén történt, a halottvizsgálati bizonyítványt megküldi az utolsó belföldi lakóhely szerint illetékes jegyzőnek;
 • intézkedik a meghalt személy hozzátartozójának a megidézése és meghallgatása érdekében;- felleltározza - a jogszabályban meghatározott esetekben - a belföldön maradt ingóságokat;
 • ellátja a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatban meghatározott feladatokat;
 • megküldi a hagyatéki leltárt a hozzácsatolt végrendelettel együtt az illetékes közjegyzőnek;
 • ha a leltárban ingatlan is szerepel, a leltár egy példányát megküldi az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnak is, azzal a felkéréssel, hogy a tulajdoni lap egy másolatát csatolja a hagyatéki leltárhoz és küldje meg a közjegyzőnek;
 • ha a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt, a beküldött halottvizsgálati bizonyítványt a leltározás mellőzésével "intézkedést nem igényel" címszóval irattárba helyezi; - eljár az állam öröklése esetén és felveszi a kapcsolatot a Kincstári Vagyonkezelő szervezettel;
 • kiskorú örökös esetében értesíti a Gyámhivatalt.

D/ Ellátja a tartási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat:

 • előkészíti - jogszabályban meghatározott esetekben - a polgármester, mint tulajdonos képviselője nevében a tulajdonosi hozzájárulást, illetve elutasítást az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásokra kötendő tartási szerződések esetében;
 • tájékoztatja a feleket a szerződésben vállalt kötelezettségekről és a felek jogairól;
 • tájékoztatja a bérleti szerződés megkötésével megbízottat - a bérlő halála után - a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, illetve nem teljesítéséről.

E/ Ellátja az ipari-kereskedelmi igazgatási feladatokat:

 • első fokú hatósági jogkörben ellátja az ipari, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos igazgatási feladatokat (telephelyek, kereskedelmi üzletek, szálláshelyek, piacok, vásárok, bevásárlóközpontok);
 • eleget tesz az 1998. július 1-je előtt kiadott vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos megkereséseknek;
 • a szolgáltatások nyilvántartásait vezeti (telepek, telephelyek, kereskedelmi tevékenységek és üzletek, szálláshelyek, piacok, vásárok, bevásárlóközpontok);
 • ellenőrzési feladatokat lát el;
 • elkészíti a játéktermek, pénznyerő és játékautomaták működéséhez szükséges szakhatósági állásfoglalást;
 • végzi a nem üzleti célú szabadidős szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos eljárásokat;

F/ Az egyéb feladatok körében ellátandó teendői:

 • megteszi a feladatkörébe tartozó intézkedéseket a közterület elnevezésekkel kapcsolatos ügyekben;
 • gyámsági és gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végez;
 • közreműködik a jelképek és történelmi városrész-nevek felvételével, használatával kapcsolatos engedélyezési eljárásban, az engedélyekről nyilvántartást vezet.

G/ Ellátja a Hivatalon belüli ügyirat kezelési feladatokat.

 

Elérhetőség

Ingyenesen hívható üzenetrögzítőnk: 06-80-200-306 E-mail: ugyfelszolgalat@bp13.hu
Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat
Igazgatási Osztály
Cím: 1139 Budapest, Béke tér 1. Ügyfélfogadás: Hétfő: 13:30-18:00
Szerda: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-11:30
Postacím: 1555 Budapest, Pf. 10. Telefon: (1) 452-4100 Fax: (1) 452-4172 Osztályvezető: Forgóné Kroboth Zsuzsanna (1) 452-4100/5060 mellék E-mail: igazgatas@bp13.hu Kérdése, észrevétele van? Írjon nekünk!

Az Anyakönyvi Hivatal elérhetőségei

Anyakönyvi Hivatal:

Telefon:

452-4349, 452-4350, 452-4351